Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

Cleaning Solutions International bv hierna te noemen (CSI) Groothandel in Schoonmaak- en Onderhoudsproducten en applicateur voor Sodan® Coatings te Gouderak.

 

1. TOEPASSELIJKHEID.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op – en maken deel uit van – alle aanbiedingen, uitvoeringen en overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende verbintenissen met CSI en aan haar gelieerde webshops zoals www.wetrokmachines.nl, www.sella.nu, www.winterartikel.nl en www.sodan.nl. Mocht bij uitzondering van enkele punten van deze voorwaarden worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.

1.2. Op alle door CSI gedane aanbiedingen en/of door CSI geaccepteerde bestellingen/goederen zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden CSI slechts zover deze afwijkingen door CSI schriftelijk zijn bevestigd.        

1.3. Indien in deze voorwaarden wordt gesproken over “goederen” worden hieronder ook “diensten” verstaan.          

1.4. Door het plaatsen van een bestelling/opdracht wordt de opdrachtgever geacht geheel in te stemmen met deze voorwaarden.           

1.5. Alle daarvan afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de opdrachtgever gebezigde algemene voorwaarden of condities voor, dan wel wordt door de opdrachtgever in enig geschrift daar naar verwezen, zijn voor CSI niet bindend.

 

2. AANBIEDINGEN.

2.1. Alle aanbiedingen van CSI , in prijslijsten, offertes en anderszins, zijn vrijblijvend en pas dan bindend nadat door CSI een schriftelijke bevestiging is afgegeven. Afbeeldingen op website en in brochures en verdere door CSI verstrekte gegevens zijn nooit bindend. Afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product of oppervlak.

2.2. Indien CSI dit nodig acht kan door haar een schriftelijke opdrachtbevestiging worden verlangd. CSI is niet gehouden tot het uitvoeren van de opdracht indien deze bevestiging niet ondertekend is ontvangen door CSI.

2.3. Aanvaarding onzerzijds van een bestelling of uitvoerend werk geschiedt schriftelijk of telefonisch. Het door CSI verzenden van een factuur staat gelijk met een schriftelijke aanvaarding.

 

3. RISICOCLAUSULE.

3.1. De door CSI te leveren goederen zijn vanaf het moment van aflevering bij opdrachtgever voor diens rekening en risico. Indien het magazijn van CSI als plaats van aflevering geldt, zijn de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever vanaf het moment dat deze de goederen daar ophaalt.

3.2. Het koersrisico van de Euro en/of van het betaalmiddel waarmee enige met de levering verband houdende betaling dient te worden verricht, komt ten laste van de opdrachtgever.

 

4. LEVERING EN LEVERTIJD.

4.1. Levering van de goederen zal geschieden conform onze offerte. Leveringstijden, technische specificaties, maten, etc. zijn slechts een indicatie en verbinden CSI niet. Indien onze levering niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zullen wij aan opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever, de verwachte leveringsdatum mededelen.

4.2. Afwijkingen van de door CSI opgegeven levertijden ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en geven opdrachtgever niet het recht op enige schadevergoeding en/of het recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ook vrijwaart opdrachtgever CSI voor alle aanspreken welke derden jegens CSI geldend maken.

4.3. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van CSI nauwkeurig aan te geven wanneer en waar de door CSI te leveren goederen dienen te worden afgeleverd. Opdrachtgever is verplicht alle, door CSI met het oog op verzending van de goederen gewenste, informatie te verstrekken. Indien opdrachtgever CSI geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van CSI als plaats van aflevering.

4.4 CSI is gerechtigd de levering op te schorten zolang opdrachtgever ten opzichte van CSI niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

4.5. De door CSI te leveren goederen reizen voor risico van opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door CSI bepaald. Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen.

4.6. Levering Nederland: bij een order met een factuurwaarde van meer dan € 350, – netto exclusief B.T.W. wordt deze franco huis geleverd. Indien uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de levering franco plaats op het door de opdrachtgever opgegeven adres binnen Nederland. Bij orders met een factuurwaarde minder dan € 350,- netto exclusief B.T.W. zal CSI , mits schriftelijk anders overeengekomen, een bedrag van € 15,00 aan vracht- en orderkosten in rekening brengen. Leveringen naar België/Duitsland worden belast met € 19,80 verzend- en administratie kosten.

4.7. Indien levering franco is overeengekomen, vindt het transport van wat door CSI wordt geleverd voor rekening en risico van de opdrachtgever plaats.?

4.8. CSI is vrij in de keuze van het vervoermiddel en in de keuze van de route, CSI kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade daaruit voortvloeiend.

?4.9. Indien blijkt dat de goederen niet op de overeengekomen datum en plaats kunnen worden afgeleverd is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.

4.10. De door CSI verstrekte opgave van maten, gewichten en hoeveelheden van de eenheden waarin de goederen geleverd worden gelden bij benadering, hierop is een speling van 15% toegestaan naar boven en beneden zonder dat dit van invloed is op de overeengekomen koopprijs.

4.11. Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Tenzij enige bepaling van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel bepaalt, zijn deze algemene voorwaarden op bedoelde werkzaamheden volledig van toepassing.

 

5. OVERMACHT.

5.1. In geval van blijvende of tijdelijke overmacht, waaronder onder meer is te verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben en die de levering c.q. de presentatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door onze leveranciers, zijn wij gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren c.q. de levertijd en/of de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presenteren geldt.

6. PRIJZEN.

6.1. Levering geschiedt tegen de overeengekomen prijs, dat wil zeggen exclusief B.T.W. tenzij anders overeengekomen en de voor de rekening van de opdrachtgever komende vervoerskosten en andere bijkomende kosten.

6.2. CSI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen van de door CSI te leveren goederen en diensten, waarvan CSI gebruik dient te maken voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen, ook indien deze wijzigingen het gevolg zijn van wijzigingen in valutakoersen, invoerrechten.

7. RECLAME.

7.1. Opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde goederen en verrichte diensten binnen 8 werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden c.q. de diensten zijn beëindigd, schriftelijk aan CSI te berichten. Bij overschrijding van deze termijn komt elke vorm van reclame te vervallen. Beroep op deze bepaling ontheft opdrachtgever niet van zijn verplichting het totale factuurbedrag te voldoen. Slechts met uitdrukkelijke toestemming van CSI kan, uitsluitend voor de goederen waarover gereclameerd is, de betaling voor deze goederen uitgesteld worden.

7.2. In geval van een door CSI gegrond bevonden klacht over geleverde goederen heeft CSI het recht de desbetreffende goederen te herstellen, dan wel deze door soortgelijke goederen te vervangen. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade van opdrachtgever.

7.3. In geval van een door CSI gegrond bevonden klacht over verrichte diensten hebben wij het recht deze diensten alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te herstellen ter vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.


8. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

8.1 De opdrachtgever biedt CSI de gelegenheid het werk te verrichten, zorgt voor benodigde toestemmingen van derden, vergunningen, ontheffingen etc. en voorkomt dat CSI machines vertraging ondervindt.

8.2 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden die aan opdrachtgever zijn aan te rekenen, dan is de opdrachtgever gehouden de schade en kosten voor CSI machines te vergoeden.

8.3 De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De kosten voor elektriciteit, gas en water e/o overige (nuts) voorzieningen komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.4 Indien de opdrachtgever zorg draagt voor eventuele (bouw-) voorzieningen, dan zullen deze voldoen aan wettelijke voorschriften en aan de door de Arbeidsinspectie gestelde veiligheidsvoorschriften.

8.5 De opdrachtgever is verplicht mee te werken aan opname van het werk na afronding van de werkzaamheden.

 

9. UITSTEL VAN OPLEVERING
9.1 Vertraging in de op- en/of levering die het gevolg zijn van omstandigheden die in de invloedssfeer van de opdrachtgever liggen of het gevolg van overmacht zijn, kan niet aan CSI worden aangerekend.

10. MEERWERK

10.1 Meerwerk zal worden gefactureerd conform de door CSI gehanteerde uurtarieven en materiaalprijzen, tenzij opdrachtgever en CSI schriftelijk anders overeenkwamen.

10.2 Meerwerk wordt geacht invloed te hebben op de oplevertermijn.

11. OPLEVERING EN GOEDKEURING

11.1 Zodra de werkzaamheden voltooid zijn, zal CSI de opdrachtgever/verantwoordelijke uitnodigen voor een oplevering van het werk, teneinde vast te stellen of CSI aan haar verplichtingen uit de overeenkomst voldeed.

11.2 De oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk, doch binnen acht dagen nadat CSI de werkzaamheden afrondde.

11.3 De oplevering vindt plaats in aanwezigheid van de opdrachtgever/verantwoordelijke en CSI.

11.4 Bij de oplevering vullen de opdrachtgever/ verantwoordelijke en CSI een opleverformulier in en stellen vast of het werk al dan niet is goedgekeurd,

– In het laatste geval worden door de opdrachtgever/verantwoordelijke tevens de gebreken opgesomd.

– Kleine onderschikte gebreken die gevoeglijk kunnen worden hersteld zullen geen reden zijn om niet onthouding van goedkeuring zijn.

11.5 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd:

– Indien de opdrachtgever/verantwoordelijke niet meewerkt aan een oplevering binnen acht dagen

– na afronding van de werkzaamheden door CSI of indien deze weigert het opleverformulier te ondertekenen, of; Indien sprake is van kleine gebreken die gevoeglijke hersteld kunnen worden, of; indien het werk in gebruik wordt genomen door de opdrachtgever/verantwoordelijke.

12. BETALING.

12.1. Alle betalingen aan CSI dienen te geschieden netto binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen en zij dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door CSI daartoe op onze offerte en/of factuur vermelde rekening.

12.2. Indien niet op de overeengekomen vervaldag het aan CSI verschuldigde bedrag is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend wordt.

12.3. CSI is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door CSI enige verdere leverantie wordt gedaan.

12.4. Het niet voldoen door de opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidsstelling geeft CSI het recht de levering op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet – uitvoering van de overeenkomst door CSI.

12.5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan CSI verschuldigde, waaronder incasso -, deurwaarders -, juridisch advies-en advocatenkosten zijn inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan CSI verschuldigde met een minimum van € 115,-.

12.6. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar bij niet – betaling op de overeengekomen termijn of vervaldag, of wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, er onder curatelenstelling is aangevraagd, dan wel enig beslag op goederen of vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt – in geval van rechtspersoon –, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

13. GARANTIES VOORWAARDEN.

13.1. Goederen (behoudens machines). CSI verstrekt – behoudens in het geval dit uitdrukkelijk bij de aanvaarding van een opdracht is uitgesloten – op aan opdrachtgever afgeleverde nieuwe goederen een garantie die geldt voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

13.2. Machines. Voor alle machines geleverd door CSI geldt de garantietermijn welke de producent hiervoor hanteert welke in het algemeen 12 maanden bedraagt.

13.3. garanties coatings;

– Wanneer Sodan® TopCoat I door CSI of een door CSI opgeleide applicateur wordt aangebracht dan zal de glansgarantie ten minste 5 jaar zijn, mits de gebruiker het juiste onderhoud pleegt. Wassen met Osmose water is de beste methode, reinigen met grove schuurspons of schuurmiddel veroorzaakt schade aan de coating.

– reinig de coating ten allen tijden met een zachte borstel en overvloedig water. Coating aangebracht op vaar- en voertuigen dienen (regelmatig) onderhouden te worden met Sodan® Onderhoudshampoo.

– De garantie wordt alleen verstrekt als er een volledig coating systeem door CSI of opgeleide applicateur wordt aangebracht.

– Garantie aangekochte coating; daar er van de zijde van CSI geen toezicht is op het door de aangekochte coating en het aanbrengen van deze coating kan CSI geen enkele garantie verstrekken en is de gebruiker ten allen tijde zelf verantwoordelijke voor eventuele schade door verkeerd of onjuist gebruik. Men kan nooit en te nimmer CSI aansprakelijk stellen.

13.4. Elke aanspraak op garantie vervalt indien:

– Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSI wijzigingen in of reparaties aan, de goederen/oppervlakken heeft verricht of door derden heeft laten verrichten.

– De aangebrachte coating niet minstens 2 x per jaar gereinigd wordt met een lichte reiniger (op vaar- en voertuigen met Sodan® Onderhoudshampoo) i.c.m. een zachte borstel.

– De goederen/oppervlakken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door opdrachtgever op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden, dit ter beoordeling van CSI.

– Opdrachtgever de verschuldigde koopprijs niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan wel enige andere verplichtingen aan CSI niet nakomt.

– Wanneer niet is voldaan aan de specifieke garantievoorwaarden.

– Wanneer het serie nummer op de machine ontbreekt.

14. AANSPRAKELIJKHEID.

14.1. Opdrachtgever kan nooit en te nimmer CSI aansprakelijk stellen aan schades veroorzaakt aan oppervlakken waarvoor door CSI geleverde materialen, producten en machines zijn geleverd. De opdrachtgever dient ten all tijde op de hoogte te zijn voor welk oppervlak hij/zij welk product, hulpmateriaal of machine dient te kunnen gebruiken.

14.2. CSI staat er jegens de wederpartij voorin dat de door CSI geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties en de overeengekomen eisen van kwaliteit, mits de geleverde zaken op normale en zorgvuldige wijze en volgens de voorschriften van CSI worden gebruikt. De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit, dat de door verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten, die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik.

15. RETOURZENDINGEN.

15.1. Retourzendingen worden uitsluitend, binnen 8 dagen na levering en na schriftelijke voorafgaande toestemming van CSI aangenomen. Alle hiermee in verband staande kosten, als bijvoorbeeld transport, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het product moet compleet zijn, mag niet gebruikt zijn, onbeschadigd en in de originele verpakking. Indien aan alle voorwaarden is voldaan zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan opdrachtgever gecrediteerd worden. Is niet aan alle voorwaarden voldaan behoudt CSI zich het recht voor de retourzending te weigeren.

15.2. Uitzondering: Speciaal bestelde- of vervaardigde producten kunnen niet worden geretourneerd. Dit geldt ook voor artikelen, die in verband met de houdbaarheid opgeslagen moeten worden.

16. EIGENDOM.

16.1. CSI behoudt het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde goederen, zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens CSI uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties van goederen en/of verrichtingen van diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

16.2. Zolang opdrachtgever nog geen eigenaar van de goederen is, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de goederen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te gebruiken.

16.3. De opdrachtgever draagt vanaf het moment dat de goederen feitelijk aan hem zijn geleverd het risico van alle directe en/of indirecte schade, die aan of door goederen van CSI mochten ontstaan, ondanks het eigendomsvoorbehoud van CSI. ?16.4. Indien opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens CSI , zijn wij gerechtigd die overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.

17. ONTBINDING.

17.1. Onverminderd het in vorige artikelen betreffende opschorting en ontbinding bepaalde, zijn wij gerechtigd, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, in geval van zijn faillissement, surseance van betaling, curatele, stilleggingen, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of van een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen of bedrijfsvorderingen, mede tot zekerheid, zonder ingebrekestelling op te schorten hetzij deze, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, waarbij, het recht op vergoeding van eventueel door CSI geleden schade c.q. gederfde winst voor CSI onverlet blijft. In geval ontbinding, wordt de aan CSI verschuldigde overeengekomen prijs, onder aftrek van wat daarvan reeds betaald is en van de door CSI nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar.?De opdrachtgever is niet gerechtigd met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Opdrachtgever kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

18. VERPLICHTINGEN CSI

18.1 CSI zal het werk naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van CSI, tenzij anders overeengekomen.

18.2 CSI neemt bij de uitvoering van het werk het daarop van toepassing zijnde bestek in acht, zoals dit van kracht zal zijn, ten tijde van de uitvoering van het werk.

18.3 CSI draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe ter zake deskundige personen.

18.4 CSI heeft het recht de uitvoering van de applicatie te weigeren ingeval sprake is van een situatie waarbij de kwaliteit niet gegarandeerd kan worden. Indien de opdrachtgever desalniettemin wenst dat CSI overgaat tot aanbrenging van de applicatie, dan geschiedt dit volledig voor risico van de opdrachtgever.

19. SLOTBEPALINGEN.

19.1. Ten aanzien van geschillen ontstaan ter zake van, of in verband met de door CSI gesloten overeenkomsten en offertes zal Nederlands recht van toepassing zijn.

19.2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en CSI , waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze algemene voorwaarden en het innen van openstaande vorderingen zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in Nederland.

 

Cleaning Solutions International bv

Postbus 51 2830 AB Gouderak

Inschrijving KvK 29043565

BTW nr. NL803818774B01